کسی که محافظت و مداومت بر نماز جماعت کند، مانند برق سریع و درخشان همراه نخستین گروه بهشتیان از روی صراط می گذرد.

گالری تصاویر

میدان ایالت

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

مدیر عامل

                                                                                                                                                   جناب آقای مهندس علیزاده

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

نظرسنجی

نظر شما در خصوص عملکرد سازمان زیبا سازی چیست؟
به نظر شما زيباترين المان شهري از ديد شما كدام است؟
ثبت نظر  نمایش نتایج